Εστία Επεξεργασίας Ραδιοφαρμάκων ( Hot Cell ) STANDARD

HOT CELL 2

Το κέλυφος της εστίας εργασίας θα κατασκευαστεί από κοιλοδοκούς και το κινητό δάπεδο κατασκευάζεται από ανοξείδωτο χρωμιονικελιούχο χάλυβα με 18% Χρώμιο και 8% Νικέλιο. Το κέλυφος θα περιβάλλεται από μολυβδόφυλλα πάχους σύμφωνα με τις απαιτήσεις σας. Η μολυβδύαλος είναι ισοδύναμης θωράκισης και θα ενσωματωθεί στην εστία από την εταιρεία μας. Η μία πλευρά της εστίας θα φέρει ανοιγόμενη πόρτα καθαρών διαστάσεων 35×25 cm στο επίπεδο του εσωτερικού δαπέδου της εστίας το οποίο θα βρίσκεται σε ύψος 5 cm από το δάπεδό του θερμού εργαστηρίου.

Ο εξοπλισμός της εστίας περιλαμβάνει:

· Τον φωτισμό με φωτιστικά σώματα δύο λαμπτήρων φθορισμού.
· Σύστημα απαγωγής του αέρα μέσω φίλτρου ενεργού άνθρακα για κατακρατήσεις ραδιενεργών μορίων.
· Για την εύκολη μετακίνηση των δοχείων μεταφοράς των ραδιενεργών στοιχείων
μέσα στην εστία θα σας παραδοθεί ειδικό κυλιόμενο φορείο μετακίνησης. Για τον λόγο
αυτό το ανοξείδωτο δάπεδο εργασίας θα κυλίεται από την πλευρά της θύρας εισόδου
και εκτός της εστίας και μέχρι τον πάγκο εργασίας.
· Η εστία βάρους 1800Κg θα τοποθετηθεί σε ένα πάγκο σιδηρό.
Αν απαιτηθεί η εστία λόγω βάρους μπορεί να μεταφερθεί σε μικρότερα τεμάχια τα
οποία θα συναρμολογηθούν επιτόπου.