ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ

0-aktin-metal Οι πόρτες αυτές είναι πόρτες μεταλλικές (επενδεδυμένες ή μη)  με διπλή λαμαρίνα πάχους 1,25mm και η εμφάνιση τους εξωτερικά είναι όμοια με τις πυράντοχες πόρτες. Στο εσωτερικό τους και σε ολόκληρη την επιφάνεια τοποθετείται μολυβδόφυλλο πάχους 1,5 mm και ηχομόνωση από ορυκτοβάμβακα. Το μολυβδόφυλλο επεκτείνεται και στην μεταλλική κάσα ώστε το όλον άνοιγμα να μην αφήνει σημεία διαρροής της ραδιενεργού ακτινοβολίας. Το μολυβδόφυλλο σε συνδυασμό με τις λαμαρίνες του θυρόφυλλου παρουσιάζουν θωράκιση ισοδύναμη προς το πάχος μολυβδόφυλλου 3mm το οποίο υπερκαλύπτει τις απαιτήσεις της ακτινοπροστασίας.Η κατασκευή είναι κατάλληλη για το βάρος και το είδος της πόρτας ώστε μακροπρόθεσμα να μην παρουσιάζει προβλήματα.