ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΠΕΡΣΙΔΕΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ – FIRE DAMPER

fotoA11 Κατάλληλη για λεβητοστάσια, μηχανοστάσια και γενικά χώρους για τους οποίους  απαιτείται αερισμός. Το περσιδωτό άνοιγμα, που πολλές φορές βρίσκεται επάνω σε πυράντοχες πόρτες (φωτό), περιβάλλεται από  μεταλλικό πλαίσιο και θερμοδιογκούμενα παρεμβύσματα. Όταν       ανιχνευθεί αύξηση θερμοκρασίας ή ύπαρξη καπνού, το πυράντοχο πορτάκι απελευθερώνεται  από  ευτηκτική ασφάλεια 72οC. Όσον αφορά στο πορτάκι φραγής, ισχύουν όλα όσα αναφέρονται       και στις πυράντοχες πόρτες πυροπροστασίας.