ΦΡΕΑΤΙΑ ΔΑΠΕΔΟΥ

fotoA13 Τα πυράντοχα φρεάτια, τοποθετούνται στο δάπεδο για την επιθεώρηση και επισκευή δικτύων ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων (δίκτυα αεραγωγών, κλιματισμού και εξαερισμού, σωληνώσεις καυσίμων ή θερμού νερού, σωληνώσεις εξυπηρέτησης υδραυλικών υποδοχών και αποχετεύσεων).  Τα φρεάτια αυτά είναι πυράντοχα με δείκτη πυροπροστασίας 120minγια να εμποδίσουν την μετάδοση της φωτιάς από το δάπεδο προς τα κανάλια των δικτύων και αντίστροφα, σε περίπτωση που η φωτιά προέρχεται από τα κανάλια αυτά.Η όψη του φρεατίου στο δάπεδο είναι απολύτως εναρμονισμένη με την εμφάνιση του περιβάλλοντος δαπέδου.